Kế toán tài chính

Nếu hóa đơn đã xuất (đã lập và ký số) nếu có sai sót thì điều chỉnh như thế nào?

Thuế

Có thực hiện được việc chuyển nhượng cổ phần giữa các cá nhân không cư trú với nhau không? Hồ