Sử dụng mạng lưới toàn cầu kết hợp với những kiến thức thâm sâu trong ngành, chúng tôi có thể hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm những đối tác phù hợp và trợ giúp trong việc mua bán, hợp nhất doanh nghiệp hoặc liên doanh nhằm mục đích củng cố và xây dựng ưu thế cạnh tranh.

Những dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để trợ giúp các bạn đạt đến các mục tiêu chiến lược bằng cách thẩm định, nắm bắt cơ hội và triển khai việc sáp nhập với hay mua lại doanh nghiệp khác, bao gồm:

  • Tư vấn đầu tư cho M&A
  • Soát xét pháp lý doanh nghiệp
  • Soát xét tài chính doanh nghiệp
  • Những nghiệp vụ sau khi M&A