Support online

 • Accounting Div.
 • Business Div.
  • Call line: (028) 3820 5731

  KMC Events

  KMC - Merit of 2015

  Ngày 16/5/2016, CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHAI MINH (KMC) đã vinh dự nhận được bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) với thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội góp phần phát triển Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) do Hội đồng khen thưởng Hội Kế Toán và Kiểm Toán Việt Nam (VAA) xét duyệt.

  On 16 May 2016, KHAI MINH CONSULTING COMPANY LIMITED (KMC) has been honored to receive a merit of the Vietnam Union of Science and Technology Associations (VUSTA) by the Commendation Council of Vietnam Association of Accountants and Auditors (VAA) approved for the excellent achievement in performance of Associations and contribute in development of VUSTA.

  Với đường lối quản lý xuất sắc của Ban giám đốc và sự nỗ lực phát triển không ngừng của toàn thể nhân viên, đây là lần thứ 3 KMC nhận được bằng khen, sau 2 lần được Hội Kế Toán và Kiểm Toán Việt Nam (VAA) trao tặng bằng khen vào năm 2012 và 2013 vì đã có thành tích trong công tác xây dựng Hội và sự nghiệp phát triển Kế Toán - Kiểm Toán Việt Nam.

  With the excellent in management of the Board of Directors and the continuous effort of development from all staff, this is the 3rd time KMC received merit, after 2 times the Vietnam Association of Accountants and Auditors (VAA) awarded merit in 2012 and 2013 for achievements in formulation of Association and development activities of Accounting - Audit in Vietnam.

  Chương trình đánh giá khen thưởng của Hội Kế Toán và Kiểm Toán Việt Nam (VAA) được thực hiện hàng năm, nhằm vinh danh những doanh nghiệp đạt kết quả xuất sắc trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, có quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn của VAA và có hoạt động tích cực góp phần phát triển Kế Toán và Kiểm Toán Việt Nam. Tại Hội nghị Tổng kết Công tác Quản lý Hành nghề Kế toán 2015 và Đại hội Chi hội Kế toán Hành nghề Việt Nam Nhiệm Kỳ II (2016-2020), Bà Trần Mai Tường Vy – Giám đốc KMC đã vinh dự thay mặt Công ty nhận bằng khen này.

  Commendation evaluating program of the Vietnam Association of Accountants and Auditors (VAA) is done annually, to honor those businesses achieving good performance in the service, having quality service control processes satisfy standards of VAA and actively contribute to the development Accounting and Auditing in Vietnam. At the Conference of Summarizing Management performance in Practice Accounting 2015 and the General Conference of Vietnam Institute of Chartered Accountants (VICA) Terms II (2016-2020), Ms. Tran Mai Tuong Vy - Director of KMC on behalf of the Company had the honorably received the merit.

  TOP